Akcesoria warsztatowe

Kamera inspekcyjna 8802AJ

Kamera inspekcyjna 8802AJ

Spe­cja­lis­tycz­na ka­me­ra in­spek­cyj­na po­zwa­la­ją­ca na o­bej­rze­nie miejsc i ob­sza­rów nie­dos­tęp­nych lub trud­no dos­tęp­nych np. dla pr­acow­ni­ka ser­wi­su.
Odsysacz spalin Tajfun

Odsysacz spalin Tajfun

Wiszący odsysacz spalin Tajfun jest przeznaczony do usuwania spalin emitowanych przez silniki spalinowe samochodów i innych pojazdów oraz maszyn.
Tester ELT-KEY

Tester ELT-KEY

Tes­ter po­zwa­la­ją­cy szyb­ko spraw­dzić pra­wid­ło­we dzia­ła­nie klu­czy­ków.
Tester ELT 10

Tester ELT 10

Prak­tycz­ny i po­ręcz­ny tes­ter son­dy lam­bda.
Tester ELS 12

Tester ELS 12

Tes­ter pod­trzy­mu­ją­cy pa­mięć u­rzą­dzeń za­si­la­nych na­pię­ciem 12V. Za­po­bie­ga u­tra­cie da­nych z pa­mię­ci.
Tester ELT 127

Tester ELT 127

Tes­ter gniazd e­lek­trycz­nych w sa­mo­cho­dach i a­gre­ga­tach, spraw­dza po­praw­ność po­łą­czeń e­lek­trycz­nych.
Tester ZBR 110

Tester ZBR 110

Tes­ter pły­nu ha­mul­co­we­go, poz­wa­la na szyb­kie spraw­dze­nie je­go wil­got­noś­ci.
Tester ELP 1224

Tester ELP 1224

Chro­ni sa­mo­chód przed zwar­ciem i prze­pię­cia­mi pow­sta­ły­mi pod­czas ła­do­wa­nia a­ku­mu­la­to­ra, spa­wa­nia itp.
Tester ZE 100

Tester ZE 100

Tes­ter świec ża­ro­wych. Poz­wa­la na łat­we i szyb­kie spraw­dze­nie ich dzia­ła­nia.
Programator zaworków kół

Programator zaworków kół

U­rzą­dze­nie po­zwa­la na a­kty­wac­ję i kon­fi­gu­rac­ję czuj­ni­ków, za­wor­ków ciś­nie­nia w o­po­nach sa­mo­cho­dów.