Analizatory spalin i dymomierze

Analizator AT505

Analizator AT505

Ga­zo­wy a­na­li­za­tor spa­lin o­par­ty na kom­pu­te­rze, prze­zna­czo­ny jest do ba­da­nia i re­gu­la­cji sil­ni­ków ben­zy­no­wych pod ką­tem e­mis­ji spa­lin.
Dymomierz AT605

Dymomierz AT605

Mo­duł dy­mo­mie­rza (współ­pra­cu­ją­cy z kom­pu­te­rem) mie­rzą­cy dy­mie­nie cią­głe oraz dy­mie­nie przy swo­bod­nym przys­pie­sza­niu o­bro­tów.
Analizator ACTIGAS 505

Analizator ACTIGAS 505

Kom­pu­te­ro­we sta­no­wis­ko do kon­tro­li e­mis­ji spa­lin zbu­do­wa­ne na ba­zie a­na­li­za­to­ra AT 505.
Moduł RT2 AT113

Moduł RT2 AT113

Mo­duł zwięk­sza­ją­cy fun­kcjo­nal­ność urzą­dzeń do kon­tro­li emi­sji spa­lin ta­kich jak ana­li­za­tor AT505 czy dymomierz AT605 o po­miar pręd­ko­ści ob­ro­to­wej sil­ni­ka.